fbpx

Tre organisationer i fælles kamp for fri og sikker sejlads

Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem den kommercielle udnyttelse af havarealet og den frie og sikre adgang for fritidssejlerne i Danmark?

I takt med, at der etableres flere og flere vindmølleparker, placering af havdambrug og andre produktionsanlæg (tangplantager, muslingefarme etc.), reduceret afmærkning af sejlads render, frygt for brolukninger m.v. øges behovet for en dialog mellem de mange interessenter og brugere af søterritoriet.

Derfor har de tre store organisationer: Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Danske Tursejlere nedsat et ”Havforum Udvalg” som vil fokusere på disse udfordringer. Tilsammen repræsenterer de 3 organisationer mere end 70.000 sejlerfamilier og ca. 300 lystbådehavne i Danmark.

”Vi ønsker en dialog med de respektive myndigheder således vi fremadrettet kan sikre den frie adgang til de indre danske farvande for alle fritidssejlere” siger Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion.

Hos Foreningen af Lystbådehavne i Danmark siger direktør Jesper Højenvang: ”Vi ønsker at bevare adgangen til de naturskønne sejladsområder til gavn for danske sejlere men også for vores udenlandske gæstesejlere. Havnenes og kommunernes økonomi påvirkes positivt af sejlernes anløb som risikerer at blive reduceret, hvis vi ikke har disse muligheder”

”Ligeledes ønsker vi sikker sejlads” siger Leif Nielsen fra Danske Tursejlere. ”Vi ser flere og flere eksempler på reduktion i antallet af farvandsafmærkninger, hvor der ikke længere er erhvervssejlads samt mangelfulde afmærkninger af bl.a. havdambrug og specielt ved natsejlads øges risikoen for ulykker” slutter Leif Nielsen.

Ligeledes vækker det bekymring hos de 3 organisationer, at de rekreative interesser p.t. ikke er nævnt i det foreløbige udkast til Havplaner for de indre danske farvande. Havplanerne skal være færdige til EU i foråret 2021 og indtil nu er der kun beskrevet erhvervsinteresser og økonomisk vækst for disse.

Med sejlerhilsen

Christian Lerche, Dansk Sejlunion
Jesper Højenvang, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark
Leif Nielsen, Danske Tursejlere