fbpx

Pressemeddelelse: Fri og sikker adgang til de indre danske farvande!

Energistyrelsens planer om at etablere kystnære vindmølleparker i de indre danske farvande møder stor bekymring fra Danske Tursejlere og fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). Det gælder aktuelt de fremlagte planer om en ny vindmøllepark ved Lillebælt Syd mellem Helnæs og Als.

Danske Tursejlere som repræsenterer mere end 13.000 fritidssejlere og FLID som repræsenterer mere end 260 lystbådehavne med tilsammen 45.000 både vurderer, at de planlagte kystnære vindmølleparker vil få negativ betydning for den rekreative adgang til de indre danske farvande samt en betydelig øget risiko for ulykker i forbindelse med sejlads i disse områder. Det kan give udslag i færre danske fritidssejlere samt færre udenlandske gæstesejlere.

”Vi kender denne problematik fra flere af vore nabolande, hvor der er indført restriktioner for sejlads ved og omkring vindmølleparker og det går ud over antallet af fritidssejlere” siger Søren Hald, formand for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

Fra Danske Tursejlere er formand Henning Jensen ligeledes bekymret for sikkerheden ved sejlads i disse områder. ”Såvel danske som udenlandske fritidssejlere skal føle sig trygge når man kommer sejlende med sin familie” siger Henning Jensen. Han ser desuden et problem i, at møllerne ikke står på linje, så der kunne være en korridor gennem parken.

Rapport tager ikke højde for de mange lystsejlere

Overnatningstal blandt FLIDs medlemshavne viser, at 25% af al sejlerturisme i Danmark er knyttet til de 20 største havne i farvandet omkring Als, det Sydfynske Øhav og det Sydlige Lillebælt svarede til i alt 103.000 gæsteanløb om året.

Vores vurdering er på den baggrund, at der hvert år passerer minimum 20.000 lystfartøjer gennem det planlagte område.

Det er 3 gange så mange, som rapporten Miljøkonsekvensvurdering Lillebælt Syd Vindmøllepark, okt. 2018 – Bilag H om Sejladssikkerhed opererer med. Af den årsag frygter vi et øget antal kollisioner og en generel nedgang i antallet af sejlere i området.

De to organisationer ønsker begge mere hav vind ind i vores energisystem, men når nu teknologien faktisk muliggør, at vi kan flytte vindmølleparkerne langt ud på havet til mindre gene for alle inkl. fritidssejlerne, er det ikke optimalt at fastholde planerne om at etablere vindmølleparker i de indre danske farvande.

”Vi støtter naturligvis vindkraft og en udfasning af fossile energikilder. Det er udelukkende vindmølleparkernes fysiske placering, som er problematisk i relation til fri adgang til de indre danske farvande og sejladssikkerhed” slutter de to organisationer.

For yderligere oplysninger kontakt:

FLID
Direktør Jesper Højenvang
Telefon 30528738
jesper@flidhavne.dk

Danske Tursejlere
Direktør Leif Nielsen
Telefon 40163009
leif@branddev.dk