Menu
Vedtægter for Danske Tursejlere

§ 1. Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er Danske Tursejlere.
Stk. 2. ”Danmarks Tursejlerforening” blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske tursejlere. Foreningen ændrede navn til Danske Tursejlere den 16. december 2009. Foreningens navn forkortes i daglig tale til DT.
Stk. 3. Foreningens hjemsted er sekretariatets postadresse, der skal være beliggende i Danmark. Postadressen skal fremgå af foreningens medlemsblad.
Stk. 4. Foreningens bomærke er 2 hvide sejl og en skrue i guld på blå baggrund indrammet af en tovværkskrans i guld. Foreningens stander er en dannebrogsstander med ovennævnte bomærke

§ 2. Formål:
Stk. 1. ”Danske Tursejlere” har som formål at styrke interessen for tur- og fritidssejlads samt skabe gode forhold for alle tur- og fritidssejlere.
Stk. 2. Visionen for Danske Tursejlere er ”Fritidsliv med perspektiv”
Stk. 3. For at nå disse mål vil Danske Tursejlere varetage medlemmernes interesse indenfor områderne:
• Sejlads i ind- og udland
• Aktiv debattør i alle sejladssammenhænge
• Udvikle og tilbyde service, rådgivning og aktiviteter til bestående medlemsklubber
• Yde bistand ved etablering af nye medlemsklubber
• Uddannelse, læring og viden i relation til godt sømandsskab og sikker sejlads
• Tilbyde attraktive forsikringsordninger til foreningens medlemmer
• Medvirke til at styrke samværet og fællesskabet gennem sociale aktiviteter
• Fritidssejlads som familieidræt og motionsaktivitet
• Øget livskvalitet gennem fællesskab og samvær omkring frilufts- og motionsaktivitet
• Tilskynde til gode frilufts- og naturoplevelser samtidig med der udvises respekt for natur og miljø
• Attraktiv kommunikation gennem medlemsblad, hjemmeside og øvrigt materiale
• Varetage medlemmernes interesser via medlemskab / repræsentation i relevante interesseorganisationer

§ 3. Medlemskab:
Stk. 1. Sejl og motorbådsklubber og individuelle personer kan optages som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter forskellige medlemskategorier.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at personer, der har ydet en særlig indsats, udnævnes til æresmedlem.
En sådan udnævnelse medfører fritagelse for kontingent betaling, dog eksklusiv forsikringsandel.
Stk. 3. Et medlem, der groft forser sig mod foreningens interesser, kan ekskluderes. En eksklusion kan gennemføres, når et flertal af bestyrelsen stemmer for. For så vidt angår eksklusion som følge af kontingentrestance henvises til § 4 stk. 2.
Stk. 4. Forinden der træffes afgørelse om en eksklusion, skal medlemmet have mulighed for at fremføre sine synspunkter for bestyrelsen.
Stk. 5. En eksklusion kan indankes til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling. Anke af bestyrelsens beslutning om eksklusion har ikke opsættende virkning.
Stk. 6. Et ekskluderet medlem kan søge genindmeldelse i foreningen, når der er gået 3 år efter den første vedtagelse af eksklusionen. Eventuelle restancer skal være betalt.

§ 4. Medlemspligter og rettigheder:
Stk. 1. Alle medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter.
Stk. 2. Kontingentet skal betales rettidigt. Medlemmer, der er i mere end 2 måneders kontingent restance kan ekskluderes af bestyrelsen efter forudgående varsel. Eventuelt nyt medlemskab, kan kun opnås ved betaling af nyt kontingent samt indfrielse af restance.
Stk. 3. Hvert år primo november måned fremsender Danske Tursejlere en liste til medlemsklubberne, der omfatter de af klubbens medlemmer som også er registreret som medlemmer af Danske Tursejlere. Listerne ajourføres af medlemsklubberne og returneres til Danske Tursejlere senest den 1. december. De rettede lister danner grundlag for opkrævning af kontingent det efterfølgende år til Danske Tursejlere.
Stk. 4. Medlemsklubberne skal løbende afgive meddelelse til foreningen om optagelse af nye medlemmer.
Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningen og være denne i hænde senest den 31. oktober, hvorefter udmeldelsen træder i kraft pr. 31. december samme år.
Udmeldelser der modtages senere end 31. oktober, træder i kraft den 31. december i det følgende år.

§ 5. Kontingent:
Stk. 1. Kontingentet forfalder til betaling 1. januar og skal betales senest 31. januar.
Stk. 2. På den årlige generalforsamling fastsættes størrelsen af kontingentet for de forskellige medlemskategorier jf. § 3 stk. 1.
Stk. 3. Ændringer af kontingentet træder i kraft efterfølgende 1. januar.

§ 6. Bestyrelsen:
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Formanden vælges i lige år. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand.
Stk. 3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på skift således, at normalt vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer sammen med formanden og normalt vælges de øvrige 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Stk. 4. For at sikre bestyrelsen fuldtallighed vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant.
Stk. 5. Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsens virke:
Stk. 1. Bestyrelsen skal arbejde for at virkeliggøre foreningens mål.
Stk. 2. Bestyrelsens skal på første møde efter generalforsamlingen træffe beslutning om følgende:
• Konstituering
• Frister for indkaldelse til bestyrelsesmøde.
• Krav til dagsordens udformning.
• Opgave fordeling i bestyrelsen
• Nedsættelse af forretningsudvalg, underudvalg og arbejdsgrupper.
• Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat, fra bestyrelse- og udvalgsmøder.
• Fastsættelse af foreningens hjemsted som anført i § 1 stk. 3.
Stk. 3. Bestyrelsesmøder skal afholdes minimum 1 gang i hvert kvartal.
Stk. 4. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol for alle møder og generalforsamlinger. Det skal klart fremgå af protokollen, hvad der er vedtaget og forkastet, ligesom alle valg og valgperioder skal fremgå af denne.
Stk. 5. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres via foreningens hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse, samt i det efterfølgende nr. af Tursejleren.
Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes som flertalsafgørelser. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 50 % af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage den daglige ledelse af foreningens drift, herunder sekretariatet. Forretningsføreren er også ansvarlig for korrekt regnskabsføring, beholdningernes tilstedeværelse samt kontakt til eksterne revisorer, jf. § 9 stk. 4. Forretningsføreren deltager i foreningens bestyrelsesmøder og fungerer som sekretær for bestyrelsen.
Stk. 8. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og forretningsføreren, såfremt en sådan er ansat, jf. stk. 7. Er ingen forretningsfører ansat udpeger bestyrelsen er medlem af bestyrelsen som det 3. medlem af forretningsudvalget.
Stk. 9. Bestyrelsen kan vedtage at tilmelde foreningen til såvel nationale som internationale organisationer med relation til foreningens virke.
Stk. 10. Poster i underudvalg og arbejdsgrupper kan besættes med folk udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for det arbejde, som udføres i de nedsatte underudvalg og arbejdsgrupper.

§ 8. Regnskab:
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Alle medlemmer kan rekvirere driftsregnskab og status hos sekretariatet 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være forsynet med revisionspåtegning fra de valgte revisorer.

§ 9. Revision:
Stk. 1. Foreningens regnskab skal revideres af 2 kritiske revisorer der skal være medlemmer, samt af en ekstern generalforsamlingsvalgt registreret revisor. Bestyrelsesmedlemmer og forretningsfører kan ikke vælges til revisor.
Stk. 2. På generalforsamlingen vælges de 2 kritiske revisorer og 1 suppleant. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. De kritiske revisorer skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Stk. 4. De kritiske revisorer har, til enhver tid adgang til, at efterse det løbende regnskab og beholdningerne.
Stk. 5. Bestyrelsen indstiller valg af eksternt revisionsfirma/registreret revisor til generalforsamlingens godkendelse.

§ 10. Generalforsamling:
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Danmark i marts eller april måned.
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres på hjemmesiden senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal motiveres skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 6. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen.
4. Bestyrelses beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget.
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af formand (normalt kun i lige år)
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 1. og 2. suppleant.
12. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant.
13. Godkendelse af ekstern revision.
14. Eventuelt.
Stk. 7. Alle medlemmer har efter tilmelding, adgang til generalforsamlingen. Medlemmer med kontingentrestance har dog ikke stemmeret.
Der kan kun afgives stemmer på vegne af medlemsklubber via mindst en tilmeldt delegeret fra den pågældende klub. Delegerede skal være medlem af Danske Tursejlere og være tilmeldt til generalforsamlingen senest 10 dage før dennes afholdelse.
Medlemsklubber kan udpege et medlem af bestyrelsen i DT som delegeret til at repræsentere og stemme for medlemsklubben ved generalforsamlingen.
Alle medlemmer skal tilmelde sig generalforsamlingen 10 dage før dennes afholdelse for at være stemmeberettiget.
Stk. 8. Stemmer kan afgives således.
– Medlemsklubber har fem stemmer pr repræsenteret klub
– Alle øvrige medlemmer har én stemme pr. fremmødt medlem
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt bortset fra medlemsklubber (jf. § 10 stk. 7).
Stk. 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Forslag der ikke kan skabes flertal for, bortfalder.
Stk. 10. Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer afstemningen, der kan foregå med akklamation, ved håndsoprækning eller skriftlig. Afstemningen skal ske skriftlig, når dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 % af de anmeldte stemmer forlanger dette.
Stk. 11. Indstilling til valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendes til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal gennemføres, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 20 % af medlemsklubberne, eller mindst 20 % af de individuelle medlemmer, skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen. Bestyrelsen er herefter forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter at begæring er fremsat til bestyrelsen.
Stk. 2. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger før afholdelsen og om muligt i foreningens blad Tursejleren, og være bilagt de nødvendige oplysninger om det eller de emner der skal behandles.
Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner der er motiveret og i skriftlig form er begæret behandlet.
Stk. 4. På en ekstraordinær generalforsamling, gælder samme afstemningsregler som på en ordinær generalforsamling.
Stk. 5. Opnås der ikke det nødvendige flertal, bortfalder forslaget

§ 12. Vedtægtsændring:
Stk. 1. Forslag om ændringer af disse vedtægter kan kun træffes på en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling i henhold til stk. 4.
Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 1. februar.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer, skal i sin helhed, være tilgængelig for alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 3. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.
Stk. 4. Opnås der kvalificeret flertal på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig jf. § 12 stk. 3. afholdes der en ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger herefter med de foreslåede vedtægtsændringer som eneste punkt på dagsordenen. Beslutningen om vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer kan her træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Stk. 5. Opnås der ikke det nødvendige flertal, bortfalder forslaget

§ 13. Opløsning af foreningen:
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen.
Stk. 2. For at en opløsning af foreningen kan vedtages, kræves det at mindst halvdelen af foreningens gyldige stemmer er repræsenteret, og at mindst ¾ af de repræsenterede stemmer for opløsningen.
Stk. 3. Opnås der kvalificeret flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, afholdes der en ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger med forslaget om opløsning på dagsordenen. Forslaget om opløsning af foreningen kan på denne ekstraordinære generalforsamling endeligt besluttes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Stk. 4. Generalforsamlingen skal, såfremt det er besluttet at opløse foreningen, ved simpelt flertal træffe bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.
Stk. 5. Såfremt formuen er positiv, skal overskuddet anvendes til sø sportslige formål.

§ 14. Tegningsret og hæftelse:
Stk. 1. For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Stk. 3. Bestyrelsen tegnes af formanden og i hans fravær af næstformanden.
Stk. 4. Ved væsentlige økonomiske dispositioner, kræves bestyrelsens accept
Stk. 5. Køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun ske efter beslutning derom på en generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen kan uanset ovenstående stk. 5 oprette en kassekredit eller optage et driftslån. Størrelsen af kassekreditten eller et driftslån må max være 20 % af de samlede indtægter året forud.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2016.

FacebookInstagramlinkedinYoutubeTwitter