skip to Main Content
Indkaldelse Til Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2019

Danske Tursejlere indkalder til generalforsamling lørdag den 13. april 2019 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne

Silkeborg Motorbådklub, Restaurant Indelukket, Åhave Alle 9C, 8600 Silkeborg.

Efter generalforsamlingen er Danske Tursejlere vært ved en let frokost.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af det kommende års budget
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 1. og 2. Suppleant
 11. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant
 12. Godkendelse af ekstern revision
 13. Eventuelt

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde den 2. marts 2019.

Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest den 2. marts 2019.

Sluttelig henleder bestyrelsen på vedtægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår at tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest onsdag den 3. april 2018.

Sekretariatets adresse er Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg – telefon 7021 4242 eller mail info@dansketursejlere.dk

Vel mødt til generalforsamling

Danske Tursejlere

Back To Top