fbpx

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Så prøver vi igen!  –   Husk at tilmelde dig!

2020 var et år, hvor mange restriktioner grundet covid-19 satte sine tydelige aftryk. Dette gjaldt også for afvikling af generalforsamling i Danske Tursejlere som måtte udsættes flere gange.

Heldigvis har der ikke været de store udfordringer på dagsordenen til de indkaldte generalforsamlinger. Vi var i en situation, hvor der ville have været fredsvalg til bestyrelsen men nyvalg til suppleant posterne. Ligeledes var der ikke indkommet forslag til generalforsamlingen ud over bestyrelsens forslag om uændret kontingent.

Men nu prøver vi igen med en ny indkaldelse, og håber at den aktuelle corona situation tillader dette:

Lørdag den 10. april 2021 kl. 11:00 i Korsør Sejlklub, Restaurant Lystbådehavnen, Sylowsvej 10, 4220 Korsør.

Kl. 11.00 afvikles den udsatte generalforsamling fra 2020 (vedrører år 2019).

Umiddelbart herefter afvikles den ordinære generalforsamling for 2021 (vedrører år 2020).

Kl. 13.00 serveres der en let anretning til de fremmødte.

Dagsordenen vil i begge forløb være som vedtægterne foreskriver.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Opgørelse af antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 1. og 2. suppleant
 11. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant
 12. Godkendelse af ekstern revision
 13. Eventuelt

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde fredag den 26. februar 2021.

Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest fredag den 26. februar 2021.

Vedrørende generalforsamlingen 2020 bemærkes det, at forslag til generalforsamlingen samt indstillinger til valg på generalforsamlingen, som blev indsendt rettidigt til den oprindelige indkaldte generalforsamling den 28. marts 2020 IKKE SKAL GENFREMSENDES

Derimod skal forslag til generalforsamlingen 2021 indsendes rettidigt, hvilket er fredag den 26. februar 2021.

Sluttelig henleder bestyrelsen på vedtægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår at tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest torsdag den 31. marts 2021.

Sekretariatets adresse er Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg – telefon 7021 4242 eller mail info@branddev.dk

Vel mødt til generalforsamling

Danske Tursejlere