skip to Main Content
Indkaldelse Til Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Danske Tursejlere indkalder til generalforsamling lørdag den 28. marts 2020 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne

Korsør Sejlklub, Restaurant Lystbådehavnen, Sylowsvej 10, 4220 Korsør.

Program:

Kl. 11:00 Generalforsamling jvf. vedtægterne
Kl. 12:00 Indlæg om ‘Sejl Sikkert App’ ved Sten Emborg fra Søsportens Sikkerhedsråd/Søfartsstyrelsen
Kl. 12:45 Danske Tursejlere er vært ved en let frokost

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Fremlæggelse af det kommende års budget
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 1. og 2. Suppleant
11. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant
12. Godkendelse af ekstern revision
13. Eventuelt

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde den 14. februar 2020.

Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest den 14. februar 2020.

Sluttelig henleder bestyrelsen på vedtægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår at tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest onsdag den 18. marts 2020.

Sekretariatets adresse er Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg – telefon 7021 4242 eller mail info@dansketursejlere.dk

Vel mødt til generalforsamling

Danske Tursejlere

Back To Top