fbpx

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Danske Tursejlere indkalder til generalforsamling søndag den 25. oktober 2020 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne

Korsør Sejlklub, Restaurant Lystbådehavnen, Sylowsvej 10, 4220 Korsør.

Program:

Kl. 11:00 Generalforsamling jvf. vedtægterne
Kl. 12:00 Specialkonsulent Sten Emborg fra Søsportens Sikkerhedsråd/Søfartsstyrelsen fortæller om sommerens erfaringer med den nye ”SejlSikkert App”
Kl. 12:45 Danske Tursejlere er vært ved en let frokost

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af det kommende års budget
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 1. og 2. Suppleant
 11. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant
 12. Godkendelse af ekstern revision
 13. Eventuelt

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, afholdes – i dette tilfælde fredag den 11. september 2020. Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest fredag den 11. september 2020.

Det bemærkes, at forslag til generalforsamlingen samt indstillinger til valg på generalforsamlingen, som blev indsendt rettidigt til den oprindelige indkaldte generalforsamling den 28. marts 2020, IKKE SKAL GENFREMSENDES.

Sluttelig henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest torsdag den 15. oktober 2020.

Sekretariatets adresse er Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg – telefon 7021 4242 eller mail info@branddev.dk

Vel mødt til generalforsamling

Danske Tursejlere