skip to Main Content

Generalforsamling 2021 i Danske Tursejlere

Så prøver vi igen!  –   Husk at tilmelde dig!

2020 var et år, hvor mange restriktioner grundet covid-19 satte sine tydelige aftryk. Dette gjaldt også for afvikling af generalforsamling i Danske Tursejlere som måtte udsættes flere gange.

Heldigvis har der ikke været de store udfordringer på dagsordenen til de indkaldte generalforsamlinger. Vi var i en situation, hvor der ville have været fredsvalg til bestyrelsen men nyvalg til suppleant posterne. Ligeledes var der ikke indkommet forslag til generalforsamlingen ud over bestyrelsens forslag om uændret kontingent.

Men nu prøver vi igen med en ny indkaldelse til lørdag den 29. maj 2021 i Korsør (udsat fra oprindeligt 10. april 2021) og håber at den aktuelle corona situation tillader dette.

Kl. 11.00 afvikles den udsatte generalforsamling fra 2020 (vedrører år 2019).

Umiddelbart herefter afvikles den ordinære generalforsamling for 2021 (vedrører år 2020).

Kl. 13.00 serveres der en let anretning til de fremmødte.

Dagsordenen vil i begge forløb være som vedtægterne foreskriver.

Dagsorden Vedrører år 2019 Vedrører år 2020
Valg af dirigent På dagen På dagen
Valg af 2 stemmetællere På dagen På dagen
Opgørelse af antal stemmer På dagen På dagen
Bestyrelsens beretning Kan læses på

www.dansketursejlere.dk

Kan læses på

www.dansketursejlere.dk

Fremlæggelse af revideret regnskab Kan læses på

www.dansketursejlere.dk

Kan læses på

www.dansketursejlere.dk

Fremlæggelse af kommende årsbudget På dagen På dagen
Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Behandling af indkomne forslag Der er ikke indsendt forslag Der er ikke indsendt forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er:

 

Claus Boisen (genopstiller)

Palle Søby (genopstiller)

Dorthe Lemming (genopstiller)

Karsten Kristiansen (genopstiller)

 

 

Da der ikke er indstillet andre kandidater betyder det fredsvalg

På valg er:

 

Henning Jensen (genopstiller)

Søren J. Nerenst (genopstiller)

Søren Dyrskjødt (genopstiller ikke)

Christian Larsen (indstillet som nyt bestyrelsesmedlem)

 

Da der ikke er indstillet andre kandidater betyder det fredsvalg

Valg af 1. og 2. suppleant Bestyrelsen indstiller:

 

Christian Larsen

Hans Ebdrup Kjær

Bestyrelsen indstiller:

 

Hans Ebdrup Kjær

Søren Dyrskjødt

Valg af 2 kritiske revisorer Bestyrelsen indstiller:

 

Ib Rasmussen

Leif Goldbeck

Bestyrelsen indstiller:

 

Ib Rasmussen

Eivind Skaalum

Godkendelse af ekstern revision Bestyrelsen indstiller:

 

Revision & Råd,

Statsaut Revisionselskab

Bestyrelsen indstiller:

 

Revision & Råd,

Statsaut Revisionselskab

Eventuelt På dagen På dagen

 

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde senest fredag den 16. april 2021 (er tidligere offentliggjort på www.dansketursejlere.dk)

Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest fredag den 16. april 2021. (er tidligere offentliggjort på www.dansketursejlere.dk)

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske til sekretariatet på telefon 7021 4242 eller på mail til info@dansketursejlere.dk senest den 25. maj 2021.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

 

Back To Top